Toimintaterapeutti Jaana Juhola-Lahtinen

Vastaava toimintaterapeutti

040 555 9138

jaana@toimintaterapia.pro

Olen Toimintaterapia Jaana Juholan vastaava toimintaterapeutti Jaana Juhola-Lahtinen

Tässä on esiteltynä koulutustaustaani

Toimintaterapian koulutusohjelma, Metropolia AMK antoi valmiudet toimia toimintaterapian ammatissa Valviran laillistamana ammattihenkilönä.

Osaamistani olen täydentänyt seuraavin opinnoin:

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutus on antanut minulle valmiudet toimia myös nepsy -valmentajana ja lisännyt ymmärrystäni erilaisten neuropsykiatristen häiriöiden vaikutuksista ihmisen arkeen ja arjen tukemiseen sekä toimia  ADHD, ADD, Asperger, ja Tourtetten oireyhtymien liittyvien asioiden konsulttina mm. kouluissa, päiväkodeissa ja muissa yhteisöissä.  (Tampereen kesäyliopisto)

Autismin kirjon asiantuntijakoulutus on lisännyt valmiuksiani arvioida, kuntouttaa, opettaa ja tukea autismin kirjon henkilöitä sekä toimia autismin kirjon konsulttina mm. kouluissa ja päiväkodeissa. (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri)

autismin hoito

SPM- Sensory Prosessing Measure -koulutus on antanut valmiudet käyttää ja tulkita lapsen ympäristölle suunnattua aistikäsittelyn kyselylomakkeita.

M fun- Miller Function&Participation Scales- testikoulutus on antanut valmiudet käyttää ja tulkita M- fun lasten motorisen suoriutumisen testiä ja niiden vaikutusta lapsen arkeen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi- koulutus on antanut minulle valmiudet käyttää koottuja sensomotorisia tehtäviä, joiden avulla voidaan selvittää onko lapsen toiminnallisen suoriutumisen ongelmien taustalla puutteita ns. sensomotorisissa perusvalmiuksissa ja voidaanko niihin vaikuttamalla mahdollisesti parantaa lapsen suoriutumista ja selviytymistä arjen haasteista. (Koulutukset on toteuttanut Sensorisen integraation yhdistys SITYry.)

ICF ja GAS- koulutus on antanut valmiudet ymmärtää toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälistä luokitusta (ICF) omassa asiakastyössäni sekä valmiudet yhdessä asiakkaan kanssa suunnitella terapian tavoitteet Goal Attainment Scaling (minun tavoitteeni) menetelmän avulla. (Metropolia AMK)

Vammaistyön työkalupakki – koulutus toi näkökulmia ja välineitä eri tavalla toimivien ihmisten elämään. (Helsingin psykologinen instituutti)

Sokea lapsi seminaari toi näkökulmaa millaisia toimintakyvyn asioita huomioidaan ilman näkökykyä. (Näkövammaisten keskusliitto)

iPad terapiatyössä koulutus tutustutti minut erilaisiin iPadin tuomiin mahdollisuuksiin kuntoutuksessa lasten kanssa. (Terapeija Oy)

Aikuinen lapsen tunteiden säätelyn tukena – koulutus ja Luontevaan vuorovaikutukseen erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa – koulutus avasivat näkökulmia kuinka tärkeää on ihmisen hyväksyvä ja arvostava kohtaaminen. (NiiloMäki Instiuutti ja Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys)

Hyvän ja pahan syli- eheyttävä vuorovaikutus terapiassa -koulutus syvensi leikin ja eheytymisen merkitysten oivaltamista terapiassa. (Tmi Toimintaterapia Toteemi)

Mindfulness työssä ja asiakastyössä – koulutukset avasivat ymmärrystä hyväksyvän läsnäolon tärkeyteen. (Inspiral Coaching Oy)

Lasten tunnetaito- ohjaaja koulutus oivallutti minut tunteiden tuntemisen ja tunteiden kehollisuuden tärkeyteen (Tunne ja Taida Oy, Hämeen kesäyliopisto.)

Sensorisen integraation johdanto osio A johdatti aistitiedon käsittelyn vaikutuksiin ihmisen toiminnassa. (Sity ry, Metropolia AMK)

Tartu toimeen koulutus päivä muistutti toiminnan aloittamiseen liittyvistä tekijöistä. (Merja Tompuri, Premius Oy).

Visuaalisen hahmottamisen koulutus toimintaterapeuteille (Kuntoluoluttajat)

Parasta aikaa opiskelen
työnohjaajaksi (Dailogic Oy, Tampereen kesäyliopisto).